கல்வெட்டுச் சொல்லகராதி | Epigraphical Glossary - Tamil Nadu Archaeology Department (அஞ்சுவண்ணம் 1 results found)

அஞ்சுவண்ணம்

: பஞ்ச கம்மாளர்; அவர்களுடைய சபை; கன்னடத்திலே ஹஞ்ஜமந எனப் பெறும்