கல்வெட்டுக் கலைச்சொல் அகரமுதலி | Inscription Glossary - MK University (அமரேந்திர ஈஸ்வரம் 1 results found)

சோளமால் ஈஸ்வரம்

:
  • சோழப் பெருமான் ஈஸ்வரம். தொண்டை மண்டலத்துள் திருவுறையூரிலுள்ள சிவன் கோயில்

கல்வெட்டில்_ஊர்பெயர்கள் - ஆர் ஆளவந்தான் - உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் (அமரேந்திர ஈஸ்வரம் 1 results found)