கல்வெட்டுச் சொல்லகராதி | Epigraphical Glossary - Tamil Nadu Archaeology Department (இறைப் பொருள் 4 results found)

இறைப் புணைப் படுதல்

: ஒருவன் செலுத்தவேண்டிய வரிக்காக மற்றொருவன் புணை கொடுத்தல்

இறைப் பொருள்

: இறைத் திரவியம் பார்க்க

தண்டப் பொருள்

: அபராதமாக வாங்கும் பொருள்

விலைப்பொருள்

: விலையாக நிச்சயித்த கிரயப் பொருள்
கல்வெட்டுக் கலைச்சொல் அகரமுதலி | Inscription Glossary - MK University (இறைப் பொருள் 4 results found)

கைச்செல்ல அறக்கொண்டு, விலைக்கு அறவிற்று. பொருள் அறக்கொண்டு

:
 • நிலக்கிரையம் பெறுபவன் சாசனம் பதிவாகும் ஆவணக்களரியில், அதிகாரிக்கு நேரில், விலைத் தொகையை விற்பவன் கையில் கொடுக்க, முழுத் தொகையையும் கைக் கொண்டு, நில விலை யோலையில் நிறைவாக எழுதி விற்றுக் கொடுத்து, அதற்குரிய பொருளை முழுமையாகப் பெறுதல்”

 • தெ. கல். தொ. 5. கல். 518

பொருள்மாவறுதி

:
 • மதிப்பிடப்பட்ட விலைத்தொகைப் பொருளின் மா என்னும் அளவடைய சில்லரைக்காசும் குறையாமல் பெற்று.

மாவறுதிப்பொருள் சில வோலை

:
 • விற்கும் பொருளின் மீது முன்புள்ளதாக மா என்ற சிறிய நாணய அளவுடையதான எத் தகைய கடன் பொருளும், செலவுகளும் அதுபற்றிய வேறு உரிமைகளும் வாரிசு பற்றிய ஓலைகளும் - காட்டுவதற்கு இல்லாத நிலத்தினை, தூய நிலையில் முழுவிலைக்கு விற்றுக் கொடுத்தேன்.

 • “எத்தகைய வில்லங்கங்களும் இன்றி கிரைய சாசனம் செய்து கொடுத்தேன்' என்பது இக்கால வழக்காகும்.
  “இது வல்லது பொருள் மாவறுதிப் பொருள் சிலவோலை காட்டக் கடவந்னல்ல தானாகவும். இப்பரிசு ஒட்டி விலைக்கற விற்று விலையா வணஞ் செய்தேன்”

 • தெ. கல். தொ. 5. கல். 669

 • “இதுவே விலையாவணமாகவும் வேறு பொருள் மாவறுதி பொருள் சிலவு காட்டக் கடவரன்றி விற்று விலையாவணம் செய்து குடுத்தோம்”

 • தெ. கல். தொ. 19. கல். 211

துலா இறைப்பு

:
 • கிணற்றில் பூட்டையிட்டு இறைக்கும் நீர்ப்பாசனம்.