கல்வெட்டுச் சொல்லகராதி | Epigraphical Glossary - Tamil Nadu Archaeology Department (உதிரப்பட்டி 1 results found)

உதிரப்பட்டி

: போரில் இறந்துபட்டவர்களின் வழிவந்தோர்க்கு வழங்கும் நிலம்; இரத்தக் காணிக்கை
Tamil Nadu Archaeology Department Publication Books Glossary (உதிரப்பட்டி 1 results found)
Word Book Name TNARCH Data Page

உதிரப்பட்டி

: நன்னிலம் கல்வெட்டுக்கள்: தொகுதி - 2 819 267-12