கல்வெட்டுச் சொல்லகராதி | Epigraphical Glossary - Tamil Nadu Archaeology Department (கொடுக்கன் 1 results found)

கொடுக்கன்

: மகன் (கொடுகு என்னும் தெலுங்குச் சொல் பார்க்க)