கல்வெட்டுச் சொல்லகராதி | Epigraphical Glossary - Tamil Nadu Archaeology Department (சமுதாயத் திருமுகம் 3 results found)

சமுதாயத் திருமுகம்

: அரசன் முதலியோர் பல வகுப்பினர்க்கும் பொதுவாக விடுக்கும் உத்தரவு

திருமுகம்

: ஸ்ரீமுகம்; அரசன் முதலியோரிடமிருந்து வரும் செய்தி; அரசாணை

ரிஷி சமுதாயத்தார்

: சமணர்களிலே துறவிகளாக உள்ளோர்
கல்வெட்டுக் கலைச்சொல் அகரமுதலி | Inscription Glossary - MK University (சமுதாயத் திருமுகம் 1 results found)

திருமுகம்

:
  • அரசனுடைய ஆணை ஓலை. சாசனம் எனினுமாம், அரசன் ஓலை வழி இடும் கட்டளை. இது; ஸ்ரீமுகம் என்றும் கூறப்பெறும்.
    ஸ்ரீ ராஜராஜதேவர்க்கு யாண்டு இருபத்தொன்றாவது, நாட்டோ முக்குத் திருமுகம் வர நாட்டோமும் திருமுகம் கண்டு எதிரெழுந்து சென்று தொழுது வாங்கித் தலைமேல் வைத்துப் பிடி சூழ்ந்து பிடாகை எல்லை தெரித்து.அறவோலை செய்த நிலம்.

  • பெரிய லெய்டன் செப்பேடுகள்

Tamil Nadu Archaeology Department Publication Books Glossary (சமுதாயத் திருமுகம் 13 results found)
Word Book Name TNARCH Data Page

திருமுகம்

: அழகர் கோயில் கல்வெட்டுகள் 2341 19

திருமுகம்

: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டக் கல்வெட்டுகள் 2167 79

திருமுகம்‌

: மதுரை மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 3124 13

திருமுகம்‌

: மதுரை மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 3246 176

திருமுகம்‌

: மதுரை மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 2 3270 203

திருமுகம்

: மதுரை மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 2930 18

திருமுகம்

: மதுரை மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 2931 20

திருமுகம்

: மதுரை மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 2932 21

திருமுகம்‌

: கோயம்புத்தூர் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 1969 226

திருமுகம்

: தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 4; காஞ்சிபுரம் மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 4 3886 89-33

திருமுகம் பூண்டி

: ஈரோடு மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 1635 187

திருமுகம் பூண்டி

: ஈரோடு மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 1642 195

திருமுகம்

: ஈரோடு மாவட்டக் கல்வெட்டுகள்: தொகுதி - 1 1670 218