கல்வெட்டுச் சொல்லகராதி | Epigraphical Glossary - Tamil Nadu Archaeology Department (சமுதாயத் திருமுகம் 3 results found)

சமுதாயத் திருமுகம்

: அரசன் முதலியோர் பல வகுப்பினர்க்கும் பொதுவாக விடுக்கும் உத்தரவு

திருமுகம்

: ஸ்ரீமுகம்; அரசன் முதலியோரிடமிருந்து வரும் செய்தி ; அரசாணை

ரிஷிசமுதாயத்தார்)

: சமணர்களிலே துறவிகளாக உள்ளோர்
கல்வெட்டுக் கலைச்சொல் அகரமுதலி | Inscription Glossary - MK University (சமுதாயத் திருமுகம் 1 results found)

திருமுகம்

:
  • அரசனுடைய ஆணை ஓலை. சாசனம் எனினுமாம், அரசன் ஓலை வழி இடும் கட்டளை. இது; ஸ்ரீமுகம் என்றும் கூறப்பெறும்.
    ஸ்ரீ ராஜராஜதேவர்க்கு யாண்டு இருபத்தொன்றாவது, நாட்டோ முக்குத் திருமுகம் வர நாட்டோமும் திருமுகம் கண்டு எதிரெழுந்து சென்று தொழுது வாங்கித் தலைமேல் வைத்துப் பிடி சூழ்ந்து பிடாகை எல்லை தெரித்து.அறவோலை செய்த நிலம்.

  • பெரிய லெய்டன் செப்பேடுகள்