கல்வெட்டுச் சொல்லகராதி | Epigraphical Glossary - Tamil Nadu Archaeology Department (தினை 2 results found)

வத்தினை

: வர்த்தனையின் வேறு வடிவம்

வேதனம். வேதனை, வேதினை

: (பெரும்பாலும் வெட்டி என்பதனுடன் சேர்ந்தே காணப்படும்) கூலி, சம்பளம்
கல்வெட்டில்_ஊர்பெயர்கள் - ஆர் ஆளவந்தான் - உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் (தினை 1 results found)