கல்வெட்டுச் சொல்லகராதி | Epigraphical Glossary - Tamil Nadu Archaeology Department (திரைக்காசு 1 results found)

திரைக்காசு

: முன்னாளில் வழங்கிவந்த வரிவகை