கல்வெட்டுச் சொல்லகராதி | Epigraphical Glossary - Tamil Nadu Archaeology Department (துலாக்கூலி 1 results found)

துலாக்கூலி

: நிறுத்து எடைபோடுவதற்கான வரி; துலாபார வரியும் ஆகும்