கல்வெட்டுச் சொல்லகராதி | Epigraphical Glossary - Tamil Nadu Archaeology Department (பரிமாறுகிற 1 results found)

பரிமாறுகிற

: வழக்கில் இருக்கிற ; நடமாட்டத்தில் உள்ள (பணம்)