கல்வெட்டுச் சொல்லகராதி | Epigraphical Glossary - Tamil Nadu Archaeology Department (பவித்ரமாணிக்க வதி 3 results found)

சரஸ்வதி பண்டாரம்

: புத்தகசாலை

சாசுவதியம்

: சாசுவதம்

வதி

: வழி, வீதி
கல்வெட்டுக் கலைச்சொல் அகரமுதலி | Inscription Glossary - MK University (பவித்ரமாணிக்க வதி 1 results found)

சாஸ்வதிகமாக

:
  • நிலைப்பாக : உரிமை நிலைப்பானதாக, (நிரந்தரமாக).

Tamil Nadu Archaeology Department Publication Books Glossary (பவித்ரமாணிக்க வதி 124 results found)
Word Book Name Page

கணவதி

:

Azhagar Koil Kalvettiukkal

66

பகவதி

:

Azhagar Koil Kalvettiukkal

25 59

அமணகவதி

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 1

278

சிறுவதி

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 1

299

செம்பியன்‌ கிழானடி வதிக்கு

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 1

310

செம்பைவதி

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 1

290

மாணிக்கவதி

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 1

309 312

மாணிக்கவதி

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 1

309 312

வதி

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 1

244

வதிமுகம்

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 1

82

கணவதியாழ்வி

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 2

99

திருவதிபதி

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 2

99

சிவதிராக்குடியான வேதநாயக நல்லூர்

:

Madurai District Inscriptions Vol I

6

பகவதியாழ்வார்

:

Madurai District Inscriptions Vol I

234 239 240

பவித்ரமாணிக்கபுரம்‌

:

Madurai District Inscriptions Vol I

207

ரேவதி

:

Madurai District Inscriptions Vol II

116

அவதிகுடாத பட்டன்

:

Erodu Maavatta Kalvettukal Vol I

144

ரேவதி

:

Erodu Maavatta Kalvettukal Vol I

63 95

அவனி நாரணவதி

:

Nagapattinam Mavatta Kalvettugal

63 83

உத்தம சோழ வதி

:

Nagapattinam Mavatta Kalvettugal

62 82 83

கண்டராதித்த வதி

:

Nagapattinam Mavatta Kalvettugal

82

செம்பியன்‌ மாதேவி வதி

:

Nagapattinam Mavatta Kalvettugal

61 62 84

விக்கிரம சோழவதி

:

Nagapattinam Mavatta Kalvettugal

59

ஸ்ரீ வாமனவதி

:

Nagapattinam Mavatta Kalvettugal

83

அசுவதி

:

Tamilnattu Kalvettukal Vol III

155

கணவதி

:

Tamilnattu Kalvettukal Vol III

40

பதினேழாவதின் எதிராமாண்டு ஆவணி

:

Tamilnattu Kalvettukal Vol III

4

காவதி வடுகன்

:

Dharmapuri Kalvettukkal II

81

ராஜராஜவதிகன்

:

Dharmapuri Kalvettukkal II

13

வதிசெலாவன்

:

Dharmapuri Kalvettukkal II

76

கவசிலை வதி

:

Papanasam Vattakkalvettukal Part I

14-40 19-39 26-15 54-22

சாஸ்வதிகம்‌

:

Papanasam Vattakkalvettukal Part I

27-29 38-51 51-29 55-26 65-15

திரிபுவன முழுதுடையாள்வதி

:

Papanasam Vattakkalvettukal Part I

122-3

திருவரங்கவதி

:

Papanasam Vattakkalvettukal Part I

65-13

விஸ்வேச்வரவதி

:

Papanasam Vattakkalvettukal Part I

57-17

வீரநாராயணவதி

:

Papanasam Vattakkalvettukal Part I

30-10 33-8 64-12

இராஜரா ஜவதி

:

Papanasam Vattakkalvettukal Part II

66-2

இராஜநாராயணவதி

:

Papanasam Vattakkalvettukal Part II

66-2

இருமுடிசோழவதி

:

Papanasam Vattakkalvettukal Part II

142-3 188-7

கணவதிவாய்க்கால்‌

:

Papanasam Vattakkalvettukal Part II

278-7

கெயமாணிக்கவதி

:

Papanasam Vattakkalvettukal Part II

66-2 98-VIII,1

சண்டசண்டவதி

:

Papanasam Vattakkalvettukal Part II

262-2 292-3 301-II,2

சாத்தன்‌ பசுவதியான கலியந்தண்டீஸ்வரன்

:

Papanasam Vattakkalvettukal Part II

4-15

சேட்டைவதி

:

Papanasam Vattakkalvettukal Part II

64-2

சோழர்குல சுந்தரிவதி

:

Papanasam Vattakkalvettukal Part II

28-9

பஞ்சவன்மாதேவிவதி

:

Papanasam Vattakkalvettukal Part II

55-12 196-3

பவித்திரமாணிக்கபுர வதி

:

Papanasam Vattakkalvettukal Part II

114-3

மகாதேவிவதி

:

Papanasam Vattakkalvettukal Part II

137-1 176-3 170-2 180-22 181-37 181-42 181-46 182-51 187-3 196-3

மாத்ருவதி

:

Papanasam Vattakkalvettukal Part II

64-2

மாதிருவதி

:

Papanasam Vattakkalvettukal Part II

163-2

வளவன்வதி

:

Papanasam Vattakkalvettukal Part II

151-2,3 152-4

கேரளமாதேவி வதி

:

Tamilnadu Kalvettukal 2004

226-7

சினசிந்தாமணி வதி

:

Tamilnadu Kalvettukal 2004

225-2

சுப்ரமண்ய வதி

:

Tamilnadu Kalvettukal 2004

4-14 12-11

திருவரங்க வதி

:

Tamilnadu Kalvettukal 2004

196-2

பகவதி மதி சூதனார்

:

Tamilnadu Kalvettukal 2004

2-23

பவித்ரமாணிக்க வதி

:

Tamilnadu Kalvettukal 2004

206-I,2

பிராந்தக வதி

:

Tamilnadu Kalvettukal 2004

12-13

ராஜராஜ வதி

:

Tamilnadu Kalvettukal 2004

66-15 70-33 36 76-15

வானவன்மாதேவி வதி

:

Tamilnadu Kalvettukal 2004

224-9

உத்தரமாணிக்கவதி

:

Tamilnadu Kalvettukal 2005

2-3

மணவதியார்

:

Tamilnadu Kalvettukal 2005

237-IX-2,5

ஸ்ரீதேவிவதி

:

Tamilnadu Kalvettukal 2005

9-4

திருநாராயணவதி

:

Tamilnadu Kalvettukal 2005

141-3

வீரேஸ்வரவதி

:

Tamilnadu Kalvettukal 2005

141-5

ராஜகேசி வதி

:

Tamilnadu Kalvettukal 2005

118-6

இராசேன்திர சோழவதி

:

Tamilnattu Kalvettukal Vol IV

148-4 213

ஸ்ரீவராகவதி

:

Tamilnattu Kalvettukal Vol IV

105-2

ஸ்ரீமதுராந்தகவதி

:

Tamilnattu Kalvettukal Vol IV

149-2

ஆதித்த வதி

:

Tamilnattu Kalvettukal Vol V

59-9

சந்திரசேகரவதி

:

Tamilnattu Kalvettukal Vol V

163-22

திரிபுலவனமாதேவி வதி

:

Tamilnattu Kalvettukal Vol V

168-4

திருச்சிற்றம்பலவதி

:

Tamilnattu Kalvettukal Vol V

109-4 114-6

பவித்திரமாணிக்கவதி

:

Tamilnattu Kalvettukal Vol V

116-9

வீரநாராயணவதி

:

Tamilnattu Kalvettukal Vol V

33-3

ஸ்ரீவீரநாராயணவதி

:

Tamilnattu Kalvettukal Vol V

94-4

ஸ்ரீவீரநாராயணவதி

:

Tamilnattu Kalvettukal Vol V

30-1

கநான் வதியன்

:

Krishnagiri mavatta Kalvettukkal

243

சிவதிரவ்யம்

:

Krishnagiri mavatta Kalvettukkal

225

வதிசெலாவன்

:

Krishnagiri mavatta Kalvettukkal

186

உலோகமாதேவி வதி

:

Thiruthuraipoondi kalvettukkal

187-19 190-19

கனகச1 பாவதி பட்டன்

:

Thiruthuraipoondi kalvettukkal

77-I,11

கனகச2 பாவதி பட்டன்

:

Thiruthuraipoondi kalvettukkal

82-1,4

சோம குலசுந்தரி வதி

:

Thiruthuraipoondi kalvettukkal

58-6

தழும்பன்வதி

:

Thiruthuraipoondi kalvettukkal

13-2

திரிபுவன மாதேவிவதி

:

Thiruthuraipoondi kalvettukkal

33-3

திருவதி காணி

:

Thiruthuraipoondi kalvettukkal

4-24

திருவரங்கவதி

:

Thiruthuraipoondi kalvettukkal

39-42 188-16

பிள்ளையார் கணவதி

:

Thiruthuraipoondi kalvettukkal

92-10

மதுராந்தகவதி

:

Thiruthuraipoondi kalvettukkal

144-II,1

வேதவந வதி

:

Thiruthuraipoondi kalvettukkal

149-I,2

ஸ்ரீ பூமிவதி

:

Thiruthuraipoondi kalvettukkal

13-1

குடித்தேவர் வதி

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 1

68-64

குலோத்துங்க சோழ வதி

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 1

40-3

பவித்ர மாணிக்க வதி

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 1

19-13 2-3,12 8 11-12

பழிஞ்சாவதி

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 1

21-4

பழியஞ்சிவதி

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 1

21-1,3 24-2 28-8 23-7

வைப்பூர் வதி

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 1

125-14

ஸ்ரீ தேவி வதி

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 1

2-4 2-9

அருமொழிதேவவதி

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 2

321-10

உத்தமசோழவதி

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 2

324-4,5

கருணாகரவதி

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 2

326-7 328-10

கெங்கா திரவதி

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 2

300-22

கேரளமாதேவிவதி

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 2

329-10

சிரிபூமிவதி

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 2

315-6,7

சுத்தமலி வதி

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 2

212-5

சேரமான்‌ தேவிவதி

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 2

329-10,11

சோழமாதேவிவதி

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 2

329-12

சோழவதி

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 2

306-3

திரிபுவன மாதேவிவதி

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 2

200-3 211-7

பெருமாள்‌ வதி

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 2

355-4

மதுராக்தகவதி

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 2

329-16

வானவன்‌ மாதேவி வதி

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 2

329-5,10

வீர நாராயண வதி

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 2

329-8

வைப்பூர் வதி

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 2

327-6 330-2

ஸ்ரீ கிருஷ்ணபர தேவர்வதி

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 2

335-6

ஸ்ரீ தேவி வதி

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 2

267-23

ஸ்ரீ புகலூர் வதி

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 2

314-4

ஸ்ரீ பூமிவதி

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 2

312-6 314-4,5

திருபுவன மாதவி வதி

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 3

399-3 454-5 455-5,27

நானூற்றுவ வதி

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 3

390-6

பிடாரி வதி

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 3

471-10

மருப்பூர் கிழவன்நாநதந்து வர்மன்‌ தன்மச்சிலை செட்டி கணவதி

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 3

399-3

ஸ்ரீ பவித்திரமாணிக்க வதி

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 3

390-3
கல்வெட்டில்_ஊர்பெயர்கள் - ஆர் ஆளவந்தான் - உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் (பவித்ரமாணிக்க வதி 2 results found)