கல்வெட்டுச் சொல்லகராதி | Epigraphical Glossary - Tamil Nadu Archaeology Department (பிள்ளை புரோசைக் குடையூர் 10 results found)

ஆதிரைப் பிள்ளையார் நோன்பு

: திருவாதிரை, பிள்ளையார் சதுர்த்தி முதலிய உற்சவங்களுக்கான செலவுக்கு இறுக்கும் தொகை

சிறுப்பிள்ளை

: அரண்மனை ஊழியன் ; வேலையாள்

சின்னப்பிள்ளையாண்டான்

: அடைப்பம் என்னும் அரசனுடைய அதிகாரியின் கீழ் ஊழியம் செய்பவன் ; அரண்மனை ஊழியன்

திருஞானம் பெற்ற பிள்ளையார்

: திருஞானசம்பந்த நாயனார்

திருமாளிகைப்பிள்ளை

: கோயில் காரியங்களை நிர்வகிப்பவன்

திருமாளிகைப் பிள்ளையார்

: சண்டேசுவரர்

பிள்ளைகள் தனம்

: இராஜ குடும்பத்து இளைய பரம்பரையைச்சேர்ந்த வர்களைக் கொண்டு உருவாகிய அதிகார வர்க்கம்

பிள்ளையார் நோன்பு

: விநாயக சதுர்த்தி; கோயிலில் அந்த உற்ச வத்தை நடத்தி வைப்பதற்காக விடப்பெற்ற மானியம் அல்லது இறுக்கப்பெறும் பணம் ; பிள்ளையார் நோன்புத் தேவை, பிள்ளையார் நோன்புப்பச்சை எனவும் குறிக்கப்பெறும்

பிள்ளை வரி

: குமாரர் அல்லது பிள்ளைகள் (இராஜகுமாரர்) என்று குறிக்கப்பெறும் சிற்றரசர் (அதிகாரி) வர்க்கத்தாருக்காக இறுக்கும் வரி ; குமார கச்சாணம் என்பதும் இதுவே போலும்; (கல்யாண புரத்திலிருந்து அரசாண்ட மேலைச் சாளுக்கிய சாசனங்களில் காணும் குமார விருத்தி என்பதை ஒப்பிட்டுக் காண்க)

முதலிப்பிள்ளை

: தலைமை முதலிப்பதவியில் உள்ளவனுக்கு அடுத்தபடியாக உள்ளவன் போலும்
கல்வெட்டுக் கலைச்சொல் அகரமுதலி | Inscription Glossary - MK University (பிள்ளை புரோசைக் குடையூர் 5 results found)

சேமப்பிள்ளை

:
 • அரசனுடைய மெய்க்காவலன். (சேமம் பாதுகாப்பு)

 • “ஸ்ரீ வீரபாண்டிய தேவற்கு 4.வது”, “நாயனார் சேமப் பிள்ளையார் அகம்படி முதலிகளில்”

 • நாயனார் - அரசன்

 • புதுக்கோட்டை கல்வெட்டு எண். 430

பிள்ளையார்

:
 • அரசுக்குரிய முதல் மகன், 'பிள்ளையார்' என்று அழைக்கப்பெறுதல் சோழர் கால மரபு.

 • “மதுரை கொண்ட கோப்பரகேசரி வர்மர்க்கு யாண்டு உச - வது பிள்ளையார் பிராந்தகன் உத்தமசீலி வைத்த பகல் விளக்கு”

 • தெ. கல். தொ. 5. கல். 575

பிள்ளை வரி

:
 • குமரக்காணம்; அரசகுமாரர்கள் சிற்றரசர் அரச மரபினராய அதிகாரிகள் ஆகியோருக்காகப் பெறப்படும் வரி. மேலைச்சாளுக்கியர் சாசனங்களில்

 • “குமாரவிருத்தி” என்ற பெயரால் குறிக்கப்பெறுவதும் இதுவேயாகும்.”

காரியப்பிள்ளை

:
 • அரசகாரியங்கள் பார்க்கும் அதிகாரி.

 • கோப்பெருஞ்சிங்கன். யா. 20

பிள்ளையார் நோன்பு தேவை

:
 • ஆவணித் திங்களில் சதுர்த்தி நாளில் அமைந்த பிள்ளையார் நோன்பு விழாவில் நிகழ்த்துதற் குரியதாக மக்களிடம் பெறும் சிறுவரி. இவ்வரி மகமை என்றும் பெயர் பெறும்.

 • தெ. கல். தொ. 7. கல். 22

Tamil Nadu Archaeology Department Publication Books Glossary (பிள்ளை புரோசைக் குடையூர் 184 results found)
Word Book Name Page

அண்ணாவிப் பெருமாள் பிள்ளை

:

Azhagar Koil Kalvettiukkal

19

குணநல நயினா பிள்ளை

:

Azhagar Koil Kalvettiukkal

19

பிள்ளையார் நோன்புத்தேவை

:

Azhagar Koil Kalvettiukkal

95 98

ஆளுடையபிள்ளை

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 1

236

இளைய பிள்ளையார்

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 1

124

உயயக்கொண்ட பிள்ளை

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 1

282

கதப்பிள்ளை வி;ரரவராயந்

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 1

297

காளி சமத்தளப்‌ பிள்ளை

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 1

99

சிதம்பரநாதப் பிள்ளை

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 1

91

சுப்பிரமணியப்‌ பிள்ளை

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 1

238 239 244

தரவலலபிள்ளையார்

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 1

385

திருக்கால்வளி பிள்ளையார்

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 1

331

தோலன்பிள்ளை

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 1

262

நாட்டார்ப்பிள்ளை

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 1

351

பிள்ளையார்

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 1

52 355

பிள்ளை சுகேசன்‌

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 1

101

பெரியகேசன் பிள்ளை

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 1

96

பெரிய பிள்ளை

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 1

389

மன்றாடிபிள்ளை

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 1

304

பிள்ளையார்

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 1

52 355

பிள்ளை சுகேசன்‌

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 1

101

பெரியகேசன்‌ பிள்ளை

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 1

96

பெரிய பிள்ளை

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 1

389

மன்றாடிபிள்ளை

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 1

304

மாளிகை பிள்ளையார்

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 1

355

முத்துகிருஷ்ணப்பிள்ளை

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 1

273

முதலை வாயப்பிள்ளை

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 1

27 14

விநாயகப்‌ பிள்ளையார்

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 1

322

வினாயகப்‌ பிள்ளையார்

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 1

157

க்ஷேத்திர பாலப்பிள்ளையார்

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 1

135 157

அவிநாசி தேவப்பிள்ளை

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 2

91

கரிய பிள்ளை

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 2

99

சிதம்பரநாத பிள்ளை

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 2

1

சித்திரமேழிப்‌ பிள்ளையார்

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 2

49

சிறியான்‌ பிள்ளை

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 2

96

சிறுக்காளி சிறுப்பிள்ளை

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 2

77

நம்பிள்ளை

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 2

132

பிள்ளை கவுண்டன்‌

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 2

81 82

பிள்ளை பல்லவராயன்‌

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 2

9

முதலி சிறுப்பிள்ளை

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 2

100

க்ஷேத்திர பிள்ளை

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 2

8

க்ஷேத்திரபாலப்‌ பிள்ளை

:

Coimbatore Mavatta Kalvettugal Thogudi 2

98 101 104 103

அரசபிள்ளையான சக்ரவத்தியள்‌

:

Madurai District Inscriptions Vol I

9

நெரிஞ்சியான அழகிய பிள்ளைப்புறம்‌

:

Madurai District Inscriptions Vol I

39

பிள்ளையார்

:

Madurai District Inscriptions Vol I

107

பிள்ளையா நாயனார்

:

Madurai District Inscriptions Vol I

42

பிள்ளையார் நோன்பு

:

Madurai District Inscriptions Vol I

14

மூத்த பிள்ளையார்

:

Madurai District Inscriptions Vol I

178

விக்கிர பிள்ளை

:

Madurai District Inscriptions Vol I

161

இளைய பெருமாள்‌ பிள்ளை

:

Madurai District Inscriptions Vol II

71

கோபால கிட்டிண பிள்ளை

:

Madurai District Inscriptions Vol II

166

சணமுகம்பிள்ளை

:

Madurai District Inscriptions Vol II

172

திருமாணிக்கம்‌ பிள்ளை

:

Madurai District Inscriptions Vol II

72

தெய்வநாயகம்‌ பிள்ளை

:

Madurai District Inscriptions Vol II

72

தென்னவரும்‌ பிள்ளை வமுசம்‌

:

Madurai District Inscriptions Vol II

72

நாயக பிள்ளை

:

Madurai District Inscriptions Vol II

42

பிள்ளையார்

:

Madurai District Inscriptions Vol II

33

பெரியசாமி பிள்ளை

:

Madurai District Inscriptions Vol II

100

முத்துச்சாமியா பிள்ளை

:

Madurai District Inscriptions Vol II

97

இடங்கை விநாயகப் பிள்ளையார்

:

Erodu Maavatta Kalvettukal Vol I

114

கந்தப்ப பிள்ளை

:

Erodu Maavatta Kalvettukal Vol I

204

குன்றமெறிந்த பிள்ளையார்

:

Erodu Maavatta Kalvettukal Vol I

172

செல்லப்ப பிள்ளையார்

:

Erodu Maavatta Kalvettukal Vol I

120

செலம்பணபிள்ளை

:

Erodu Maavatta Kalvettukal Vol I

33

தாமோதரம் பிள்ளை

:

Erodu Maavatta Kalvettukal Vol I

33

திருவேங்கிடபிள்ளை

:

Erodu Maavatta Kalvettukal Vol I

83 87

தேவேந்திர பிள்ளை

:

Erodu Maavatta Kalvettukal Vol I

31

நல்லபிறப்பாபிள்ளை

:

Erodu Maavatta Kalvettukal Vol I

17

பிள்ளை

:

Erodu Maavatta Kalvettukal Vol I

191

பிள்ளையார்

:

Erodu Maavatta Kalvettukal Vol I

172

பெரியதேவன் பிள்ளை

:

Erodu Maavatta Kalvettukal Vol I

170

பெரியபிள்ளை காமிண்டன்

:

Erodu Maavatta Kalvettukal Vol I

19

பெரியபிள்ளை

:

Erodu Maavatta Kalvettukal Vol I

84 193

பொல்லாத பிள்ளை

:

Erodu Maavatta Kalvettukal Vol I

84

பொன்னாளி பிள்ளை

:

Erodu Maavatta Kalvettukal Vol I

132

வெள்ளை பிள்ளையார்

:

Erodu Maavatta Kalvettukal Vol I

6

ரங்கையம் பிள்ளை

:

Erodu Maavatta Kalvettukal Vol I

33

ஆயப்பிள்ளை

:

Erodu Maavatta Kalvettukal Vol II

42

இனியப்பிள்ளை

:

Erodu Maavatta Kalvettukal Vol II

75

கொற்றன்சிறுப்பிள்ளை

:

Erodu Maavatta Kalvettukal Vol II

109

சிறுப்பிள்ளை

:

Erodu Maavatta Kalvettukal Vol II

99

சிறுப்பிள்ளையப்பன்

:

Erodu Maavatta Kalvettukal Vol II

15

திருமுற்றம்பிள்ளையார்

:

Erodu Maavatta Kalvettukal Vol III

57

பாவைபிள்ளையம்மை

:

Erodu Maavatta Kalvettukal Vol III

33

பிள்ளைஅம்மை

:

Erodu Maavatta Kalvettukal Vol III

127

பிள்ளைபாவைபிள்ளைஅம்மை

:

Erodu Maavatta Kalvettukal Vol III

33

பிள்ளையாழ்விவாழவந்தான்

:

Erodu Maavatta Kalvettukal Vol III

21 37 43 65

கவுசிகன்‌ ஆண்டப்பிள்ளையுரியவன்‌

:

Thiruppur Mavattak Kalvettukal

79

குன்றமெறிஞ்ச பிள்ளையார்

:

Thiruppur Mavattak Kalvettukal

23

சுப்பிரமண்ணிய பிள்ளையார்

:

Thiruppur Mavattak Kalvettukal

203

செல்லப்‌ பிள்ளையார்

:

Thiruppur Mavattak Kalvettukal

220

தம்பிக்கு நல்லார் பிள்ளை

:

Thiruppur Mavattak Kalvettukal

201

திருநிலை அழகிய பிள்ளையார்

:

Thiruppur Mavattak Kalvettukal

124 125 129 132

வடுக பிள்ளையாரான ஆளு டைபிள்ளையார்

:

Thiruppur Mavattak Kalvettukal

91

வடுகப்‌ பிள்ளையார்

:

Thiruppur Mavattak Kalvettukal

104 123 126 128 131 139

வடுகம்‌ பிள்ளையார் கோயில்‌

:

Thiruppur Mavattak Kalvettukal

121

$$ஹஹாரிப்‌ பிள்ளையார்

:

Thiruppur Mavattak Kalvettukal

190

திருஞானம்‌ பெற்ற பிள்ளையார்

:

Nagapattinam Mavatta Kalvettugal

146

வினாயகப்‌ பிள்ளையார் திருவிருப்பு

:

Nagapattinam Mavatta Kalvettugal

101

ஒப்பணப்பிள்ளையார்

:

Tamilnattu Kalvettukal Vol III

32

களப்பாள பிள்ளை மகன்

:

Tamilnattu Kalvettukal Vol III

63

பர்மநாத பிள்ளை

:

Tamilnattu Kalvettukal Vol III

44

பிள்ளையூரர்

:

Tamilnattu Kalvettukal Vol III

171

புதுப்பெருவாய்க் கீழ்க்குடையூர்

:

Tamilnattu Kalvettukal Vol III

119

ஆண்பிள்ளைப் பெருமாள்

:

Dharmapuri Kalvettukkal II

6

ஆண்டார் பிள்ளை

:

Dharmapuri Kalvettukkal II

41

சிறுப் பிள்ளை

:

Dharmapuri Kalvettukkal II

129

செல்வப் பிள்ளை

:

Dharmapuri Kalvettukkal II

134

திருமடபிள்ளை

:

Dharmapuri Kalvettukkal II

112

அரைசூருடையான் உமையப்பிள்ளை தில்லைக் கூந்த தெண்டநாயக்கன்

:

Papanasam Vattakkalvettukal Part I

45-7,15

ஆளுடையபிள்ளை

:

Papanasam Vattakkalvettukal Part I

38-36

கோயில்‌ பற்றுப்பிடித்த பிள்ளை

:

Papanasam Vattakkalvettukal Part I

74-2

திருமாளிகைப்பிள்ளையார்

:

Papanasam Vattakkalvettukal Part I

90-2

திருவுண்ணா ழிகைபிள்ளை

:

Papanasam Vattakkalvettukal Part I

7-55

பிள்ளையார் நகோன்பித்தேவை

:

Papanasam Vattakkalvettukal Part I

60-22

ஸ்ரீமான்பிள்ளையான இராசராசவிசையராயன

:

Papanasam Vattakkalvettukal Part I

23-15 24-34,36

அகம்படி விநாயகப்‌ பிள்ளையார்

:

Papanasam Vattakkalvettukal Part II

146-3,5 148-2 149-7

திருப்புத்தூர் மாளந்தை பட்டாரகன்‌ வடுகனான உடையபிள்ளை

:

Papanasam Vattakkalvettukal Part II

149-2

பிள்ளையார்சோழகுலசுந்தரியார்

:

Papanasam Vattakkalvettukal Part II

28-8

மனுவிளங்கப்பிள்ளை பெற்றானமடம்‌

:

Papanasam Vattakkalvettukal Part II

206-4

ஆளுடைய பிள்ளையார்

:

Tamilnadu Kalvettukal 2004

74-6

ஐஞ்ஞூற்றுவபிள்ளையார்

:

Tamilnadu Kalvettukal 2004

73-4

சொக்க வினாயகப் பிள்ளையார்

:

Tamilnadu Kalvettukal 2005

8-3 9-6

மடத்து முதலியார் பிள்ளைகள்

:

Tamilnadu Kalvettukal 2005

11-1

பிள்ளை ஓலை

:

Tamilnadu Kalvettukal 2005

64-45 66-96 100-I,3 101-IV,2

இரா விழுப்பரையன் பெண்பிள்ளை உமையாண்டை

:

Tamilnattu Kalvettukal Vol IV

13-3

கரிகாலப்பிள்ளையார்

:

Tamilnattu Kalvettukal Vol IV

70-13

தென்னம்பிள்ளை

:

Tamilnattu Kalvettukal Vol IV

146-2

பிள்ளை நங்கை

:

Tamilnattu Kalvettukal Vol IV

150-2

பெரிய பிள்ளை பெருங்குளத்தூர்

:

Tamilnattu Kalvettukal Vol IV

148-3 187-2

மிராசு வயித்தினாத பிள்ளை

:

Tamilnattu Kalvettukal Vol IV

100-4

வாசுதேவன் காரானை விழுப்பரையன் பிள்ளை ஆறைச்சியார்

:

Tamilnattu Kalvettukal Vol IV

12-4

அருணகிரி கண்டப் பிள்ளை

:

Krishnagiri mavatta Kalvettukkal

64

ஆண்டபிள்ளை

:

Krishnagiri mavatta Kalvettukkal

238 239

ஆண்பிள்ளை பெருமாள்

:

Krishnagiri mavatta Kalvettukkal

116 118

கங்கபிள்ளை செட்டி

:

Krishnagiri mavatta Kalvettukkal

248

கரியபிள்ளை

:

Krishnagiri mavatta Kalvettukkal

239

கற்பகப் பிள்ளை

:

Krishnagiri mavatta Kalvettukkal

239

செல்லப்பிள்ளை

:

Krishnagiri mavatta Kalvettukkal

126

தண்டேசுவரப் பிள்ளையார்

:

Krishnagiri mavatta Kalvettukkal

105

நம்பிகாள கற்பக பிள்ளை

:

Krishnagiri mavatta Kalvettukkal

238

நயினார் பிள்ளையப்பர்

:

Krishnagiri mavatta Kalvettukkal

248

பிள்ளை

:

Krishnagiri mavatta Kalvettukkal

79 165

பிள்ளை அழகர்

:

Krishnagiri mavatta Kalvettukkal

190

மாங்குடையான் முதலிப் பிள்ளை உலகன்

:

Krishnagiri mavatta Kalvettukkal

104

முதலிப் பிள்ளை

:

Krishnagiri mavatta Kalvettukkal

6

விதியப் பிள்ளை

:

Krishnagiri mavatta Kalvettukkal

50

ஆட்கொண்டான் பெரிய பிள்ளை

:

Thiruthuraipoondi kalvettukkal

97-1

ஆண்டான் பிள்ளை

:

Thiruthuraipoondi kalvettukkal

164-2

ஆய்மூருடையான் செல்வப்பிள்ளையான்

:

Thiruthuraipoondi kalvettukkal

89-15

எழுபத்து ஒன்பது நாட்டு பதிநெம் பூமிக்காரான கற்பகப்பிள்ளையார்

:

Thiruthuraipoondi kalvettukkal

194-12

சுப்பிரமணியப் பிள்ளையார்

:

Thiruthuraipoondi kalvettukkal

190-15

திருமாளிகைப் பிள்ளை

:

Thiruthuraipoondi kalvettukkal

194-44

நம்பிப்பிள்ளை

:

Thiruthuraipoondi kalvettukkal

13-1

பமனிசெட்டியார் பிள்ளை சோமகந்த செட்டியார்

:

Thiruthuraipoondi kalvettukkal

162-4

பிள்ளை இருங்கோளர்

:

Thiruthuraipoondi kalvettukkal

187-11 188-9

பிள்ளையார் கணவதி

:

Thiruthuraipoondi kalvettukkal

92-10

பிள்ளையார் நாயனார்

:

Thiruthuraipoondi kalvettukkal

196-31

பிள்ளை புரோசைக் குடையூர்

:

Thiruthuraipoondi kalvettukkal

187-12 188-11

புரோசைக் குடையான்

:

Thiruthuraipoondi kalvettukkal

13-3

பெண்பிள்ளை

:

Thiruthuraipoondi kalvettukkal

56-4

பெருமாப் பிள்ளை

:

Thiruthuraipoondi kalvettukkal

175-V,2

மலூர் கமான் கழனிப் பிள்ளை

:

Thiruthuraipoondi kalvettukkal

163-17

மன்றமறிந்த பிள்ளை

:

Thiruthuraipoondi kalvettukkal

167-2

விளக்கொளி மங்கலமுடையாந் திருமாளிகைப் பிள்ளையார்

:

Thiruthuraipoondi kalvettukkal

194-17

அவிமுத்திசிரமுடையான் பட்டரான வெள்ளைப்பிள்ளை ஆண்டார்

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 1

21-2

இராகவந்பிள்ளை அதிகாரி

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 1

38-3

கடைக்கூட்டு பிள்ளை ஆதித்த தேவர்

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 1

9-7

கண்ணப்பிள்ளை

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 1

2-6

கண்ணப்பிள்ளை கொல்லை

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 1

2-8

சீராளப்பிள்ளையார்

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 1

57-7,15 59-2

சுப்பிரமண்ணியப் பிள்ளையார் திருமேனி

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 1

21-4

செல்லப்பிள்ளையான்

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 1

7-10

திருவாய்க் குலத்துப் பிள்ளை

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 1

7-9

பிள்ளையார் விக்னேஸ்வர தேவர்

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 1

119-16,17

வினாயகப் பிள்ளையார் திருவிருப்பு

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 1

2-12

சுப்பிரமண்ணியப்‌ பிள்ளையார் கோயில்‌

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 2

217-6

குலோத்துங்க சோழ விராயகப்பிள்ளையார்

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 3

401-9

சயம்‌ வல்ல முடையான்‌ பெருமாபிள்ளை

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 3

380-5

சுப்பிரமணிய பிள்ளையார்

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 3

503-3

திருஞானம்‌ பெற்ற பிள்ளையார்

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 3

447

பிரியாத வினாயாயகப்‌ பிள்ளையார்

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 3

499-1

மாதரன் மங்கல முடையான்‌ நாயன்‌ பிள்ளை

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 3

471-I,7 471-13 469-I,2

ஸ்ரீ பஞ்சாக்ஷர விநாயகப்‌ பிள்ளையார்

:

Nanillam Kalvettugal Thougudi 3

471-9
கல்வெட்டில்_ஊர்பெயர்கள் - ஆர் ஆளவந்தான் - உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் (பிள்ளை புரோசைக் குடையூர் 1 results found)
தமிழகம் ஊரும் பேரும் - ரா.பி. சேதுப்பிள்ளை - பழனியப்பா பிரதர்ஸ் (பிள்ளை புரோசைக் குடையூர் 2 results found)
பிள்ளையார்

ஈசனருளாலே தோன்றிய பிள்ளையாரும் முருகனும் தமிழ்நாடெங்கும் வணங்கப் பெறுவர். ஒவ்வொரு சிவா லயத்திலும் அவ் விருவருக்கும் தனித் தனி இடமுண்டு. கோயில் இல்லாத சிற்றூர்களிலும் சிற்றூர்களிலும் பிள்ளையார் என்னும் விநாயகர் ஆற்றங்கரை, குளக்கரை, அரசமரம் முதலிய இடங்களில் அமர்ந்திருப்பார். அப் பெருமானுக்குரிய பல பெயர்களுள் பிள்ளையார், கணபதி என்ற இரண்டும் ஊர்ப் பெயர்களில் அமைந்திருக்கக் காணலாம்.6

6. சங்க நூல்களில் பிள்ளையாரைப்பற்றிய குறிப்பொன்றும் கிடைக்கவில்லை. பிடியதன் உரு உமைகொள் என்ற தேவாரத்தில், கணபதி வர அருளினன் என்று பாடியுள்ளார் திருஞான சம்பந்தர்.

பிள்ளையார்பட்டி

பாண்டி நாட்டில் குன்னக்குடிக்கு அருகேயுள்ளது பிள்ளையார்பட்டி என்னும் ஊர்.7 முற்காலத்தில் அது மருதங்குடி என்று வழங்கியதாகத் தெரிகின்றது. அங்குப் பழமை யான குகைக் கோயில் ஒன்றுண்டு. அச் சிவாலயத்தின் ஒரு சார் உள்ள பாறையில் பிள்ளையார் வடிவம் அமைக்கப்பட்டது. நாளடைவில் கற்பகப் பிள்ளை யார் என்னும் பெயர் வாய்ந்த அப் பெருமான் வரதமுடைய மூர்த்தியாக வணங்கப்பட்டார்; அவர் பெயரே ஊருக்கும் அமைவதாயிற்று.8
நெல்லை நாட்டிலுள்ள பிள்ளையார் குளமும், சேலம் நாட்டிலுள்ள கணபதி நல்லூரும், வட ஆர்க்காட்டிலுள்ள கணபதி மடுவும், தஞ்சை மாநகரத்தில் புதிதாகத் தோன்றியுள்ள கணபதி நகரமும் விநாயகர் பெயர் தாங்கி நிலவும் ஊர்களாகும்.

7. இராமநாதபுரம் நாட்டில் திருப்பத்தூர் வட்டத்தில் உள்ளது பிள்ளையார்பட்டி
8. M.E.R., 1935-36.